Zásady ochrany osobných údajov

Tieto zásady spracúvania osobných údajov sa vzťahujú na webové portály humannypokrok.sk, viacneznesiem.sk, veganskehody.sk, ideochlp.sk, ligaobranyzvierat.sk, jemprezem.sk, zakazklietok.sk popr. ďalšie, ktoré prevádzkuje Prevádzkovateľ (definovaný nižšie; všetky webové portály spoločne ako „webový portál“). Odporúčame vám pozorne sa oboznámiť s týmito pravidlami spracúvania osobných údajov, ktorými sa pri spracúvaní vami poskytnutých osobných údajov riadime.

Úvod

Vaše súkromie je pre nás dôležité, preto sa snažíme o zabezpečenie vysokej úrovne ochrany vašich osobných údajov pri ich spracúvaní ako aj o zachovanie transparentnosti ich spracúvania v súlade Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016, o ochrane osobných údajov ktorým sa zrušuje smernica 95/45/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“).

Na účely GDPR je prevádzkovateľom určujúcim účel a rozsah spracúvania osobných údajov poskytnutých prostredníctvom niektorej z funkcionalít tohto webového portálu občianske združenie Humánny pokrok o.z., so sídlom Belinského 1054/10, 85101 Bratislava-Petržalka, Slovenská republika, IČO: 42272262 (ďalej len Prevádzkovateľ). V prípade, ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracúvania osobných údajov, ktoré sme od Vás získali prostredníctvom niektorej z funkcionalít tohto webového portálu, alebo v prípade ak chcete uplatniť niektoré z nižšie uvedených práv vyplývajúcim vám z GDPR, prosím kontaktujte nás prostredníctvom písomných podaní adresovaných na vyššie uvedenú adresu sídla Prevádzkovateľa alebo elektronicky na e-mailovej adrese info@humannypokrok.sk.

Získavanie osobných údajov

Tieto pravidlá sa aplikujú na spracúvanie osobných údajov, ktoré od Vás získavame priamo prostredníctvom (a) vyplnenia obchodného profilu, (b) vyplnenia kontaktného formulára, (c) poskytnutia spätnej väzby a (d) osobných údajov, ktoré nám poskytnete prostredníctvom telefonickej alebo e-mailovej komunikácie na základe kontaktných údajov sprístupnených na tomto webovom portáli.

Počas používania tohto webového portálu taktiež zbierame cookies. Pre viac informácií https://humannypokrok.sk/cookies/.

Osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame

Za účelmi špecifikovanými nižšie v bode 4 týchto pravidiel sú spracúvané osobné údaje:

 1. o jednotlivcoch, ktorí majú záujem o výkon dobrovoľníckej činnosti u Prevádzkovateľa (ďalej len „dobrovoľníci“);
 2. o jednotlivcoch, ktorí majú záujem o jednorazovú spoluprácu s Prevádzkovateľom na akciách Prevádzkovateľa (ďalej len „rečníci“);
 3. o jednotlivcoch, ktorí majú záujem zapojiť sa do aktivít Prevádzkovateľa (napr. podpisom petície, vyplnením kontaktného formulára, a iné; ďalej len „verejnosť„);
 4. o jednotlivcoch, ktorí darujú finančné prostriedky na činnosť Prevádzkovateľa (ďalej len „donori“);
 5. o jednotlivcoch, ktorí vykonávajú pracovnú činnosť alebo poradenské služby pre Prevádzkovateľa (ďalej len „pracovníci“); a
 6. o kontaktných osobách právnických osôb, ktoré majú záujem o spoluprácu s Prevádzkovateľom (ďalej len „spoločnosti“).

Získané osobné údaje však spracúvame v súlade so zásadou minimalizácie spracúvania osobných údajov zakotvenou v GDPR a preto ich spracúvame len v nevyhnutnej miere a nasledujúcom rozsahu:

 1. u dobrovoľníkov: identifikačné údaje, kontaktné údaje, fotografia;
 2. u rečníkov: identifikačné údaje, kontaktné údaje, fotografia, finančné údaje;
 3. u verejnosti: identifikačné údaje, kontaktné údaje, fotografia, ďalšie údaje, ktoré verejnosť oznámi Prevádzkovateľovi;
 4. u donorov: identifikačné údaje, kontaktné údaje, finančné údaje;
 5. u pracovníkov: údaje, ktoré stanovuje zvláštny právny predpis (napr. zákonník práce), najmä identifikačné údaje, kontaktné údaje, finančné údaje, informácie o závislých osobách, exekúciách, a iné;
 6. u spoločností: kontaktné údaje zástupcu spoločnosti.

Predmetom nami vykonávaného spracúvania osobných údajov, nie sú osobitné kategórie osobných údajov podľa GDPR, ani osobné údaje osôb mladších ako 16 rokov.

Je veľmi dôležité aby osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame boli pravdivé a aktuálne. Informujete nás prosím, ak sa vaše osobné údaje počas trvania spracúvania zmenia.

Účely na ktoré spracúvame vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje spracúvame na nasledujúce účely:

 1. na poskytovanie našich služieb napr. formou vnesením vašich údajov do databázy na základe vášho podnetu;
 2. na komunikáciu s vami využitím kontaktných údajov umiestnených na tomto webovom portáli;
 3. na účely správy a ochrany tohto webového portálu; a
 4. na administratívne účely, ktoré nám vyplývajú zo zákona (napr. zákon o účtovníctve).

Právny základ spracúvania vašich osobných údajov

Spracúvanie vašich osobných údajov na účel popísaný v bode 4 pod písm. a) a b) vychádza z naplnenia zmluvných povinností medzi nami a vami.

Spracúvanie vašich osobných údajov na účel popísaný v bode 4 pod písm. c) vychádza z nášho oprávneného záujmu, ktorým je zabezpečenie poskytovania IT služieb a udržanie bezpečnosti.

Spracúvanie vašich osobných údajov na účel popísaný v bode 4 pod písm. d) vychádza z našej zákonnej povinnosti.

Spracúvanie vašich osobných údajov na základe nášho oprávneného záujmu vyplýva z čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Máte však právo kedykoľvek namietať uvedené spracovanie vašich osobných údajov. Za týmto účelom nás kedykoľvek kontaktuje písomne na adrese nášho sídla uvedeného v úvode týchto pravidiel alebo na e-mailovej adrese: info@humannypokrok.sk. Každé podanie námietky dôsledne vyhodnotíme a o výsledku Vás budeme informovať.

Doba spracúvania vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame tak dlho, ako je to potrebné na splnenie účelov, na ktoré sme ich získali. Plynutie doby spracúvania osobných údajov pravidelne kontrolujeme a v prípade ak uplynie, spracúvanie osobných údajov ukončíme a osobné údaje vymažeme resp. zlikvidujeme.

Zdieľanie vašich osobných údajov s tretími stranami

V súlade s účelmi spracovania špecifikovanými v týchto pravidlách sa realizuje spracúvanie vašich osobných údajov aj prostredníctvom tretích osôb.

Takýmito tretími osobami sú poskytovatelia služieb, ktorých Prevádzkovateľ využíva, aby mohlo byť realizované spracúvanie vašich osobných údajov na účely podľa týchto pravidiel. Konkrétne ide o služby spojené s technickou a softwarovou podporou a administráciou predajných aktivít Prevádzkovateľa. 

Prevádzkovateľ uzatvoril so sprostredkovateľmi zmluvy o spracúvaní osobných údajov.

Sprostredkovatelia sú zaviazaní spracúvať vaše osobné údaje výlučne na účely, ako sú popísané v týchto pravidlách. Vaše dáta nie sú sprístupnené tretím stranám na účely ich nezávislého využitia alebo spracovania nad rámec účelov podľa týchto pravidiel.

Medzinárodný prenos vašich osobných údajov

Osobné údaje nie sú spracúvané mimo EHP (Európsky hospodársky priestor).

Vaše práva súvisiace so spracúvaním vašich osobných údajov

GDPR Vám priznáva značný rozsah práv, ktoré rešpektujeme a umožníme Vám uplatňovať ich v plnom rozsahu. V rámci uplatnenia vašich práv ste oprávnení najmä:

 • požiadať nás o kópiu osobných údajov, ktoré o Vás vedieme, a opis toho ako tieto osobné údaje používame;
 • požiadať o nápravu osobných údajov, ktoré o Vás vedieme, ak sa domnievate, že tieto osobné údaje môžu byť nepresné, neaktuálne, nesprávne;
 • požiadať o výmaz osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame v prípade ak vaše údaje spracúvame na základe súhlasu;
 • požiadať o poskytnutie vašich osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame automatizovanými prostriedkami na základe Vášho súhlasu, tretej strane;
 • požiadať, aby sme obmedzili používanie vašich osobných údajov alebo účel ich spracúvania v určitých obmedzených prípadoch;
 • za určitých okolností namietať spracúvania vašich osobných údajov, keďže spracúvame vaše osobné údaje na základe našich oprávnených záujmov.

V prípade ak máte záujem o bližšie informácie o vašich právach vyplývajúcich z GDPR, ktoré je možné uplatniť voči nám vo vzťahu so spracúvaniu vašich osobných údajov, neváhajte nás kontaktovať písomne na adrese nášho sídla uvedeného v úvode týchto pravidiel alebo na e-mailovej adrese: info@humannypokrok.sk.

Našim záujmom je snažiť sa zodpovedať akékoľvek vaše otázky a vyriešiť akúkoľvek sťažnosť súvisiacu so spracúvaním vašich osobných údajov. Ak však máte pocit, že sme vašu sťažnosť nevyriešili, berte na vedomie, že máte právo sťažovať sa na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Tieto pravidlá spracúvania osobných údajov môžu byť jednostranne kedykoľvek doplnené alebo zmenené.

Posledné doplnenie: 15. 03. 2021

Kapry celé dni nehybne čakajú natlačené jeden na druhom v malej kadi na rušnej ulici, kde nepoznajú nič iné, len strach. Opakovane sa s nimi hrubo manipuluje a domov si odnášate kapra s bolestivými poraneniami po celom tele. V igelitovej taške sa dusí niekoľko desiatok minút. Takýto prevoz je pre kapra stresujúci boj o holý život. Voda vo vani je pre kapra príliš teplá na to, aby v nej vedel pokojne tráviť svoje posledné hodiny. Vo vode je navyše chlór, ktorý mu páli sliznice a žiabre. Kapor v domácich podmienkach často umiera pomaly a v bolestiach. Častou praktikou je utlčenie na smrť.  

Sliepky v klietkovom chove nemôžu robiť nič, čo je pre ne prirodzené a dôležité. Nemôžu sa kúpať v prachu a zbavovať sa tak parazitov, nemôžu si hľadať potravu a skúmať okolie, čím v prírode trávia väčšinu svojho času, a nemôžu si ani len stavať hniezda. Pre vaječný priemysel sú len strojmi na peniaze. Sliepka sa v takýchto podmienkach zakrátko doslova zblázni, čo následne vedie k početným konfliktom a kanibalizmu.

Každoročne trpí a zomiera na kožušinových farmách krutou a barbarskou smrťou 100 miliónov zvierat. Celý svoj život strávia v malej špinavej klietke a umierajú v plynových komorách, a neraz pri sťahovaní kože zaživa. Od kožušín sa však už odvracajú popredné módne značky, a čoraz viac krajín tento barbarský priemysel stavia mimo zákon. Na Slovensku sa nám to už podarilo v roku 2019. Nasledovalo Taliansko, Francúzsko, Estónsko a Írsko. Teraz je čas, aby sme ho zakázali v celej Európskej únii.