Skoncovať s pandémiami? Začnite tu!

Novovzniknuté stratégie Európskej únie Z Farmy na vidličku a Biodiverzita do roku 2030, ktoré sa v súčasnosti pripravujú ako súčasť Európskej zelenej dohody, ponúkajú jedinečnú príležitosť na vytvorenie úplne nového kurzu v ochrane zvierat pre EÚ. Je to odklon od intenzívneho chovu zvierat smerom k ochrane verejného zdravia, zdravia a dobrých životných podmienok zvierat a regulácie obchodu s exotickými zvieratami a domácimi zvieratami, na ochranu zdravia ľudí a zvierat, biodiverzity a dobrých životných podmienok zvierat. Žiaľ nie všetky tieto regulácie sú obsiahnuté v súčasnej podobe týchto stratégií. Preto vznikla iniciatíva Stop Pandemics? Start Here (Skoncovať s pandémiami? Začnite tu!). celoeurópskej organizácie Eurogroup for Animals, ktorej je Humánny pokrok súčasťou, aby sa tieto potrebné regulácie do stratégie Z farmy na vidličku a stratégie Biodiverzita do roku 2030 podarilo presadiť. Je teda na nás, či budú dané stratégie súčasťou Európskej zelenej dohody alebo nie. Nenechajme to na náhodu a konajme!

Ako môžem pomôcť?

Vyzvite spolu s nami našich europoslancov/kyne, aby v stratégií Biodiverzita do roku 2030 presadzovali naše odporúčania!   Stačí kliknúť na tlačidlo nižšie a napísať každému/ej z nich krátky email, v ktorom ich vyzvete aby podporili tieto opatrenia:  

 • Prísnejšiu reguláciu európskeho obchodu so živými divo žijúcimi zvieratami
 • Jasný záväzok Európskej komisie zintenzívniť úsilie v boji proti nezákonnému obchodu s voľne žijúcimi živočíchmi a rastlinami
 • Rýchle prijatie zákazu dovozu, opätovného vývozu a vnútorného obchodu so slonovinou v celej EÚ
 • Finančná podpora EÚ a členských štátov na záchranné strediská a sanktuáriá voľne žijúcich živočíchov

Požiadať Moniku Beňovú
Požiadať Michala Wiezika
Požiadať Martina Hojsíka

Ďakujeme, že pomáhate zvieratám!

PS: Vieme, že by ste radi požiadali aj slovenských europoslancov a poslankyne aby vo výboroch Európskeho parlamentu podporili naše požiadavky v stratégii Z farmy na vidličku. Nikto zo slovenských poslancov a poslankýň v EP však v tomto výbore nepôsobí.

PS2: Martin Hojsík už vyjadril požiadavkám verejne podporu. Ďakujeme!

Čo presne žiadame?

Odporúčania pre poslancov Európskeho parlamentu pracujúcich na správe o stratégii EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2030

Počas prípravy stratégií EÚ Z farmy na vidličku a Biodiverzita do roku 2030 poskytla pandémia COVID-19 obzvlášť včasné pripomenutie, že ničivé dôsledky môžu vyplynúť z toho, ako obchodujeme, ako hospodárime a ako chováme zvieratá. Divoké a domáce zvieratá prenášali vírusy a baktérie už tisícročia, ale to, čo sa zmenilo, je spôsob, akým s nimi ľudia interagujú. Zákonný a nezákonný obchod s voľne žijúcimi živočíchmi a rastlinami, urbanizácia a ničenie prírodných biotopov voľne žijúcich živočíchov na poľnohospodárske účely, najmä s cieľom zintenzívniť chov zvierat, spájajú ľudí, voľne žijúce zvieratá a iné zvieratá bližšie ako kedykoľvek predtým – a zvyšujú riziko pandémie ako je jedna, ktorú teraz trpíme.

Stratégia EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2030 je prvým krokom k silnému vedeniu EÚ počas budúcich rokovaní o globálnom rámci biodiverzity po roku 2020 v rámci Dohovoru o biologickej diverzite. Tento dokument obsahuje mnoho pozitívnych prvkov, napríklad záväzok udržať silné politiky v oblasti životného prostredia a stimulovať presadzovanie smerníc o vtákoch a biotopoch, s ambicióznymi cieľmi ochrany európskych druhov. Na zabezpečenie účinného vykonávania stratégie je však potrebné vymedziť ďalšie konkrétne opatrenia.

Vyzývame poslancov Európskeho parlamentu, aby požadovali:

 • Prísnejšiu reguláciu EÚ obchodu so živými divo žijúcimi zvieratami. Zatiaľ čo stratégia v oblasti biodiverzity zdôrazňuje, že posilnená regulácia obchodu s voľne žijúcimi živočíchmi a rastlinami je kľúčová pre prevenciu a budovanie odolnosti voči budúcim ohniskom zoonóz, v tomto zmysle chýba jasný záväzok. Neregulovaný obchod so živými voľne žijúcimi zvieratami je spojený s dosahom na globálnu biodiverzitu, dobré životné podmienky zvierat a zdravotné riziká pre občanov EÚ, ktoré nemožno ignorovať. V posledných rokoch sa v EÚ v dôsledku rastúceho trendu chovu exotických domácich zvierat výrazne zvýšil potenciál prenosu zoonotických chorôb a zavedenie inváznych nepôvodných druhov do EÚ. Je potrebné urýchlene prijať konkrétne opatrenia na lepšiu reguláciu a obmedzenie obchodu s voľne žijúcimi zvieratami v EÚ. Mal by sa prijať „pozitívny zoznam“ pre celú EÚ, v ktorom by sa uvádzalo, ktoré druhy zvierat je vhodnejšie a bezpečnejšie chovať ako domácich miláčikov.
 • Jasný záväzok Európskej komisie zintenzívniť úsilie v boji proti nezákonnému obchodu s voľne žijúcimi živočíchmi a rastlinami. Tento obchod prispieva k vymieraniu druhov, je štvrtým najlukratívnejším nelegálnym trhom na svete a spolu s neregulovaným legálnym obchodom s voľne žijúcimi živočíchmi a rastlinami prispieva k vzniku a šíreniu zoonotických chorôb. Plánovaná revízia akčného plánu EÚ proti obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi by mala viesť k formulácii ambiciózneho akčného plánu na obdobie po roku 2020, ktorý by sa zaoberal aj prísne prepojeným legálnym obchodom s voľne žijúcimi živočíchmi a rastlinami.
 • Rýchle prijatie zákazu dovozu, opätovného vývozu a vnútorného obchodu so slonovinou v celej EÚ. V stratégii v oblasti biodiverzity sa iba uvádza, že ES v roku 2020 navrhne ďalšie sprísnenie pravidiel obchodu so slonovinou v EÚ. Na záchranu slonov pred vyhynutím je naliehavo potrebný úplný zákaz.
 • Finančná podpora EÚ a členských štátov na záchranné strediská a sanktuáriá voľne žijúcich živočíchov. Tieto zariadenia zohrávajú rozhodujúcu úlohu pri podpore úsilia členských štátov v boji proti obchodovaniu s voľne žijúcimi živočíchmi a rastlinami, pri zabezpečovaní dobrých životných podmienok zabavených voľne žijúcich zvierat a v niektorých prípadoch pri kontrole invazívnych cudzích druhov. Preto by mali dostať primeranú finančnú podporu.

Odporúčania pre poslancov Európskeho parlamentu, ktorí pracujú na správe o stratégii EÚ „Farm to Fork“

Stratégia EÚ „Farm to Fork” je prvým krokom k silnému vedeniu EÚ na ceste k novému paradigmatu potravín, ktoré už nevyzerá ako súčasný stav, ale rešpektuje zvieratá a planétu, ako aj ľudí. Tento dokument obsahuje mnoho pozitívnych prvkov, napríklad revíziu, rozšírenie a lepšie presadzovanie právnych predpisov v oblasti dobrých životných podmienok hospodárskych zvierat, revíziu obchodných noriem a nový rámec pre udržateľný potravinový systém. Táto stratégia a stratégia v oblasti biodiverzity okrem toho stanovili prah na premenu najmenej 25% poľnohospodárskej pôdy EÚ na ekologické poľnohospodárstvo do roku 2030. Na zabezpečenie účinného vykonávania stratégie je však potrebné vymedziť ďalšie konkrétne opatrenia.

Vyzývame poslancov Európskeho parlamentu, aby požadovali:

 • Revíziu, zlepšenie a rozšírenie nariadení o zabíjaní a preprave a iných smerníc EÚ o dobrých životných podmienkach zvierat, ktoré sú založené na vede a ktoré riešia obavy občanov.
 • Prostredníctvom revízie nariadenia EÚ 1/2005 (nariadenie o doprave) by Komisia EÚ mala:
  • i) stanoviť časy cesty špecifické pre jednotlivé druhy v rámci maximálneho času cesty 8 hodín;
  • ii) uprednostniť prepravu mäsa a jatočných tiel, ako aj genetického materiálu v rámci EÚ a mimo nej vypracovaním stratégie EÚ na podporu prechodu k tomuto obchodu;
  • iii) vytvoriť harmonizovaný systém sankcií EÚ;
  • iv) zlepšiť podmienky pre zostávajúce prepravy (v rámci maximálneho času cesty stanoveného v bode i));
  • a v) rozšíriť svoj rozsah pôsobnosti zahrnutím technických vedecky podložených požiadaviek na prepravu rýb a spoločenských zvierat.
  • Prostredníctvom revízie nariadenia EÚ 1099/2009 (nariadenie o zabíjaní) vyzývame Európsku komisiu, aby zrušila výnimku z povinného omračovania, ktorá je v súčasnosti zahrnutá v článku 4.4. Okrem toho sa zistili závažné problémy týkajúce sa dobrých životných podmienok zvierat v súvislosti s uplatňovaním omračovania CO2 na ošípaných, omračovania vo vodnom kúpeli pre hydinu a nedostatočne účinného omračovania rýb: naliehavo žiadame Komisiu EÚ, a aby našla ekonomicky životaschopné metódy šetrné k zvieratám, aby sa tieto druhy vložili do nového legislatívneho textu.
  • Stratégia EÚ „Farm-to-Fork“ poskytuje Komisii EÚ príležitosť revidovať ďalšie existujúce smernice EÚ o dobrých životných podmienkach zvierat a zosúladiť ich s najnovšími vedeckými poznatkami. Je to rozhodujúce na zlepšenie životných podmienok zvierat, a teda na zníženie používania liekov vrátane antimikrobiálnych látok, a na uspokojenie behaviorálnych a fyzických potrieb zvierat na farme. V rámci tohto rozsahu má Komisia EÚ možnosť podporiť požiadavky občanov EÚ a zakázať všetky druhy klietok v EÚ prepracovaním smernice EÚ 98/58 / ES (smernica o všeobecnej farme).
  • Revízia a rozšírenie smerníc EÚ o dobrých životných podmienkach zvierat tiež vytvára príležitosť na ochranu druhov, na ktoré sa ešte nevzťahujú právne predpisy EÚ, a to buď zlepšením existujúcich smerníc, alebo vytvorením nových smerníc pre jednotlivé druhy, ako napríklad pre dojnice alebo rôzne druhy rýb.
 • Jasný záväzok znižovať spotrebu mäsa a zvyšovať rastlinnú stravu v EÚ.
  • Európska komisia vo svojom oznámení o stratégii Z farmy na vidličku uznala potrebu dosiahnuť zníženie spotreby mäsa a nahradiť časť súčasnej úrovne spotreby alternatívami založenými na rastlinách. Komisia uskutoční preskúmanie propagačnej podpory EÚ pre agropotravinárske výrobky s cieľom zvýšiť príspevok takejto podpory „k trvalo udržateľnej výrobe a spotrebe“. Odporúčame, aby Komisia vyvodila závery z vlastných pripomienok a ukončila propagáciu mäsových výrobkov. Pri výberových konaniach na financovanie propagačných kampaní by Komisia mala prinajmenšom stanoviť prísne normy týkajúce sa dobrých životných podmienok zvierat.
 • Zníženie spotreby antimikrobiálnych látok zlepšením životných podmienok hospodárskych zvierat.
  • Cieľom stratégie EÚ Z farmy na vidličku je znížiť do roku 2030 predaj antimikrobík určených pre chované zvieratá a ryby v akvakultúre o 50%. Je to dôležitý cieľ, ktorý by však mal byť spojený s podstatným znížením počtu priemyselne chovaných zvierat. Odporúčame, aby poslanci Európskeho parlamentu podporovali všeobecný prechod na poľnohospodárske postupy s vyššími štandardmi welfare a ochrany prírody, ktoré môžu poskytovať ekologické služby a zároveň lepšie zaručovať zdravie a dobré životné podmienky zvierat a ľudí.
 • Iniciatíva pre nový rámcový zákon o udržateľných potravinových systémoch na transformáciu výroby potravín EÚ reguláciou spotreby potravín.
  • Odporúčame, aby budúce právne predpisy týkajúce sa spotreby potravín zohľadňovali dobré životné podmienky hospodárskych zvierat, ktoré predstavujú významný prvok potravinovej udržateľnosti. Medzi potenciálne opatrenia by mohla patriť požiadavka, aby sa od príjemcov verejných prostriedkov EÚ týkajúcich sa výroby a spotreby potravín vyžadolvao dodržiavanie prísnejších noriem v oblasti dobrých životných podmienok zvierat, ako sú stanovené v súčasných právnych predpisoch; stimuly na zníženie počtu zvierat a hustoty chovu, ako aj na výrobu a spotrebu potravín na rastlinnej báze; a ukazovatele verejného zdravia na monitorovanie znižovania výroby a spotreby mäsa.
 • Využívanie politiky EÚ v oblasti akvakultúry na podporu regulačných zmien a zvyšovanie úrovne dobrých životných podmienok.
  • Komisia by mala zriadiť referenčné centrum pre dobré životné podmienky zvierat, ktoré by sa venovalo chovaným rybám na zhromažďovanie vedomostí, hodnotenia vývoja ukazovateľov a usmerňovanie o najlepších postupoch na podporu nadchádzajúcich usmernení o trvalo udržateľnej akvakultúre a revízie predpisov o dobrých životných podmienkach zvierat.
  • Dôraz by sa mal klásť na riasy na priamu ľudskú spotrebu, ako aj na náhradu rybej múčky a rybieho oleja v krmivách pre zvieratá.
 • Povinné označovanie „metóda výroby +“, aby občania mohli robiť informované rozhodnutia na základe metód živočíšnej výroby a úrovne dobrých životných podmienok zvierat.
  • Komisia by mala zaviesť povinný spôsob označovania, ktorý informuje spotrebiteľa o metódach používaných na chov zvierat (spôsob výroby) a tiež o úrovni dobrých životných podmienok zvierat počas celého života zvieraťa (+).

Kapry celé dni nehybne čakajú natlačené jeden na druhom v malej kadi na rušnej ulici, kde nepoznajú nič iné, len strach. Opakovane sa s nimi hrubo manipuluje a domov si odnášate kapra s bolestivými poraneniami po celom tele. V igelitovej taške sa dusí niekoľko desiatok minút. Takýto prevoz je pre kapra stresujúci boj o holý život. Voda vo vani je pre kapra príliš teplá na to, aby v nej vedel pokojne tráviť svoje posledné hodiny. Vo vode je navyše chlór, ktorý mu páli sliznice a žiabre. Kapor v domácich podmienkach často umiera pomaly a v bolestiach. Častou praktikou je utlčenie na smrť.  

Sliepky v klietkovom chove nemôžu robiť nič, čo je pre ne prirodzené a dôležité. Nemôžu sa kúpať v prachu a zbavovať sa tak parazitov, nemôžu si hľadať potravu a skúmať okolie, čím v prírode trávia väčšinu svojho času, a nemôžu si ani len stavať hniezda. Pre vaječný priemysel sú len strojmi na peniaze. Sliepka sa v takýchto podmienkach zakrátko doslova zblázni, čo následne vedie k početným konfliktom a kanibalizmu.

Každoročne trpí a zomiera na kožušinových farmách krutou a barbarskou smrťou 100 miliónov zvierat. Celý svoj život strávia v malej špinavej klietke a umierajú v plynových komorách, a neraz pri sťahovaní kože zaživa. Od kožušín sa však už odvracajú popredné módne značky, a čoraz viac krajín tento barbarský priemysel stavia mimo zákon. Na Slovensku sa nám to už podarilo v roku 2019. Nasledovalo Taliansko, Francúzsko, Estónsko a Írsko. Teraz je čas, aby sme ho zakázali v celej Európskej únii.